POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. INFORMACJE WSTĘPNE
  1. Ochrona danych osobowych jest dla nas szczególnie istotna. Szanując prawo do prywatności Użytkowników naszego serwisu internetowego zapewniamy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, jak też dbamy o ich bezpieczeństwo z poszanowaniem przepisów prawa, w tym z poszanowaniem postanowień Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
  2. Poniżej znajdują się istotne informacje na temat tego, w jakich sytuacjach i w jaki sposób mogą być pozyskiwane Państwa dane osobowe oraz w jaki sposób dane te są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane.
  3. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Polityką Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszego serwisu internetowego oraz przed udostępnianiem danych. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swych danych osobowych w sposób wskazany w niniejszej Polityce prosimy o powstrzymanie się od korzystania z serwisu.

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Breizhad & Sons Sociedad Limitada, zarejestrowana i funkcjonująca zgodnie z prawem Królestwa Hiszpanii, z siedzibą i adresem Av. Estocolmo 702, 29604 Marbella, Hiszpania, wpisana do rejestru handlowego dla prowincji Malaga pod numerem NIF (CIF) B06896807.
  2. Z Administratorem Danych Osobowych mogą się Państwo skontaktować:
   • telefonicznie pod następującymi numerami telefonu: +48 602 755 077 / +34 659 455 778,
   • pocztą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres: hallo@sunshinehome.es,
   • poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na naszej stronie internetowej https://sunshinehome.es/#/.
  3. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Mogą się Państwo z nim skontaktować pod adresem: hallo@sunshinehome.es oraz telefonicznie pod numerem 602 755 055.

 

 1. ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Podstawową zasadą stosowaną przez Administratora jest przestrzeganie przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych. Administrator działa w poszanowaniu prawa każdej osoby do ochrony swojej prywatności. Wszystkie dane osobowe pozyskiwane za pośrednictwem naszego serwisu internetowego SUNSHINE HOME są gromadzone oraz przechowywane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Dane osobowe, które przetwarzamy to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, a więc takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, adres zamieszkania, adres zameldowania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
  3. Dane osobowe gromadzimy podczas korzystania przez Państwa z naszego serwisu internetowego oraz zawartych tam funkcjonalności. Dane te zbieramy bezpośrednio od Państwa podczas wpisywania danych do formularza kontaktowego, podczas wysyłania do nas zapytania o ofertę, zapisu na newsletter oraz w innych przypadkach wskazanych w serwisie internetowym. Niezależnie od tego mogą Państwo przekazać nam również inne dane, aniżeli te wynikające z funkcjonalności naszego serwisu, na przykład podczas bezpośredniego kontaktu z nami.
  4. Podczas Państwa wizyty w naszym serwisie internetowym pewne dane będą zbierane automatycznie. Dotyczy to takich danych, jak adres IP oraz dane pozyskane za pośrednictwem identyfikatorów cookie i nim podobnych technologii. Dane zbierane automatycznie będą wykorzystywane przede wszystkim w celu wykonania transmisji komunikatów w naszym serwisie, jak też w celu dostarczenia żądanych przez Państwa usług. Posługujemy się też danymi zebranymi automatycznie do personalizacji treści i reklam oferowanych przez nas produktów i usług, przy czym odbywa się to w obrębie naszych serwisów i poza nimi na zasadach remarketingu. Dane zebrane automatycznie będą wykorzystywane także do badania ruchu w naszym serwisie internetowym, badania jego popularności oraz do badań statystycznych oraz do pomiarów efektywności reklam.
  5. W każdym przypadku dbamy o to, aby przekazywali Państwo tylko te dane, które są niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały podane.
  6. Z uwagi na obowiązujące regulacje prawne prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy podawaniu nam danych osobowych osób trzecich. W takich przypadkach będziemy działać w pełnym zaufaniu i przyjmiemy, że dysponują Państwo stosownym zezwoleniem tej osoby, której dane będą nam ujawniane. Informujemy, że przekazanie danych osobowych innej osoby bez jej zgody może narazić Państwa na konsekwencje prawne.
  7. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Niekiedy mogą jednak zaistnieć okoliczności, kiedy podanie Państwa danych osobowych będzie niezbędne. Będzie tak, gdy zechcą Państwo skorzystać z jakiejkolwiek usługi, które oferujemy. Przykładowe przypadki, w których podanie danych osobowych będzie konieczne to  dokonanie wysłanie zapytania ofertowego, kontakt za pośrednictwem formularza na naszej stronie internetowej. W takim przypadku Poprosimy o podanie pełnych danych osobowych, zawierających imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu itp. O podanie danych osobowych poprosimy także w przypadku, gdy zechcecie Państwo zamieścić komentarze lub opinie  na temat naszego serwisu na forum internetowym. Podanie danych osobowych będzie konieczne także w przypadku, gdy zechcą Państwo złożyć reklamację lub zrezygnować z dokonanego wcześniej zakupu, wziąć udział w organizowanych przez nas eventach organizowanych albo zapisać się do naszego newslettera. W każdym takim przypadku poinformujemy Państwa o konieczności udostępnienia danych osobowych ze wskazaniem ich zakresu, to znaczy oznaczamy dane, których podanie jest konieczne do wykonania umowy lub skorzystania z określonej funkcjonalności. Poinformujemy Państwa wówczas również o sposobie ich wykorzystania. Dzięki temu umożliwimy Państwu podjęcie decyzji co do udostępnienia lub odmowy udostępnienia swoich danych osobowych.

 

 1. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Przetwarzamy Państwa dane zawsze zgodnie z celem, w jakim dane te zostały zebrane oraz na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się na różnych podstawach.
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przede wszystkim w oparciu o Państwa zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zgoda może być podstawą przetwarzania danych w przypadku przekazywania telefonicznie lub elektronicznie informacji handlowych na temat oferowanych przez nas towarów i usług oraz w razie przekazywania newslettera.
  3. Państwa dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy będzie to niezbędne do zawarcia umowy, której są Państwo stroną lub gdy będzie to niezbędne do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy np. gdy zwrócą się Państwo o przedstawienie oferty (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  4. Państwa dane osobowe mogą być także przetwarzane, jeżeli będzie to niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (np. w celu dokonania odpowiednich rozliczeń podatkowych lub dopełnienia formalności urzędowych- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
  5. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane, jeżeli będzie to uzasadnione realizacją naszych prawnie usprawiedliwianych interesów realizowanych przez nas lub przez osoby trzecie, np. w przypadku dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, prowadzenia marketingu bezpośredniego polegającego na dopasowaniu treści i reklam w naszym serwisie, w celach badań analitycznych, statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Na tej samej podstawie będziemy też przetwarzać Państwa dane osobowe zbierane automatycznie w serwisach celem zapewnienia bezpieczeństwa sesji, zapewnienia jakości sesji oraz udostępnienia wszystkich funkcji naszych serwisów. Nie będziemy jednak przetwarzać Państwa danych osobowych w sytuacji, gdy okaże się, że nadrzędny charakter wobec naszych interesów lub interesów osoby trzeciej będą miały Państwa interesy lub Państwa podstawowe prawa i wolności.

 

 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Przekazane nam dane osobowe będą przetwarzane przez czas wynikający z celu, w jakim zostały przekazane:
   • dane przekazane w związku z zainteresowaniem i przestawieniem oferty będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi Państwa zapytania o ofertę, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od chwili, gdy stracą Państwo zainteresowanie ofertą, o ile nie dojdzie w tym czasie do zawarcia umowy,
   • dane przekazane w związku z zawarciem umowy i na podstawie umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli co do zasady przez okres 6 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została wykonana, albo miała być wykonana, albo od dnia, w którym doszło do jej rozwiązania, odstąpienia od niej lub zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń wynikających z tej umowy,
   • dane osobowe przekazane w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres, w jakim te cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż 5 lat od ostatniego kontaktu z Państwem, a jeśli cofną Państwo zgodę lub wyrażą sprzeciw – do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu.
   • dane przekazane w innych celach mogą być przetwarzane przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, w każdym przypadku nie dłużej niż 10 lat.
  2. W sytuacji, gdy nie będzie możliwe ustalenie Państwa ostatniego kontaktu z nami w serwisach wówczas będziemy przetwarzać Państwa dane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania (przypadek taki może wystąpić np. przy usłudze Newslettera).
  3. Informacje wynikające plików cookies mogą być przechowywane w przeglądarce Państwa urządzenia końcowego przez okres 1 roku. Mogą Państwo także w każdej chwili usunąć te informacje, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej.

 

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Udostępnione przez Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom. Należą do nich:
   • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym Państwa dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
   • podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem na jego rzecz usług (przetwarzający), np. dostawcy narzędzi IT, agencje reklamowe, firmy wspierające organizację eventów, operatorzy narzędzi informatycznych Call Center, doradcy prawni, podatkowi, księgowi i inni, przewoźnicy lub pośrednicy, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, podmioty serwisujące oprogramowanie, firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy ubezpieczeniowe, banki, firmy leasingowe, firmy transportowe;
   • organy władzy publicznej, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy wymiaru sprawiedliwości, jeżeli zajdzie taka konieczność lub przewiduje to przepis prawa.
  2. W określonych, ograniczonych okolicznościach Administrator może udostępniać lub przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim, które nie są z nim powiązane. Będzie tak w przypadku złożenia przez Państwa takiego wniosku, konieczności dostosowania się do wymagań prawnych lub nakazu sądowego, w razie weryfikacji możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na kradzieży tożsamości lub w razie sprzedaży, zakupu, reorganizacji, likwidacji bądź rozwiązania przedsiębiorstwa Administratora.
  3. Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.

 

 1. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
  1. W związku przetwarzaniem przez nas danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
   • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania lub usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”),
   • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego,
   • prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód,
   • prawo do przenoszenia danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody lub umowy, jak też prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  2. jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda, posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo wykonać:
   • telefonicznie pod następującymi numerami telefonu: +48 602 755 055 / +34 659 455 778,
   • pocztą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres: hallo@sunshinehome.es,
   • poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na naszej stronie internetowej https://sunshinehome.es/#/.
  4. W razie stwierdzenia, że reguły przetwarzania Państwa danych osobowych zostały naruszone, mogą Państwo złożyć skargę bezpośrednio do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 1. POLITYKA PLIKÓW COOKIES
  1. Pliki cookies („ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego Administrator stosuje rozwiązania oparte na plikach cookies. Serwery mogą odczytać te informacje przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, mogą także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   • w celu dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
   • w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   • w celu utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego;
   • w celu dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
    • W ramach naszego serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   • pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego wymagających uwierzytelnienia,
   • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa i wykrycia nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   • pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
   • pliki cookies umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
   • pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
    • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.
  4. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  5. Włączenie opcji blokowania plików cookies nie powoduje braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w naszych serwisach internetowych z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających logowania.
  6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym, a następnie wykorzystywane przez współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawców aplikacji internetowych i multimedialnych.
  7. Nasz serwis internetowy może zawierać linki (odsyłacze) do stron internetowych innych przedsiębiorstw lub organizacji. Informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za procedury i mechanizmy stosowane przez te podmioty odnośnie ochrony prywatności oraz za zawartość tych innych stron internetowych.

 

 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

W przypadku wprowadzenia przez nas nowych produktów lub usług, zmiany procedur internetowych, dalszego rozwoju technologii bezpieczeństwa Internetu, czy też zmian prawnych Polityka Prywatności może ulegać zmianom. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszej Polityki Prywatności w zależności od potrzeb. Zmiany zostaną opublikowane w serwisie internetowym.